"Karta Potrzeb Studenta - w zakresie kształcenia medycznego"

W ostatnim czasie opracowaliśmy “Kartę Potrzeb Studenta – w zakresie kształcenia medycznego”. Przyczyną jej powstania jest silna potrzeba wyrażenia stanowiska studentów w świetle wydarzeń ostatnich lat związanych z masowym otwieraniem kierunków medycznych. Zawiera ona zasady działalności uczelni, które są odpowiedzialne są za zapewnienie, zarówno środowiska ochrony zdrowia jak i opinii publicznej, że absolwenci posiadają ujednoliconą wiedzę oraz posiadają wspólne umiejętności praktyczne potrzebne do odpowiedniej diagnostyki i działań terapeutycznych, które nabywane i rozwijane będą w trakcie toku studiów.

Zapraszamy do zapoznania się : Karta Potrzeb Studenta 

.

Konferencja "FIEM więcej! - Forum Innowacji Edukacji Medycznej” - to unikatowe wydarzenie organizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego poświęcone tematyce jakości kształcenia przyszłych pracowników ochrony zdrowia.

27 października 2023r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi stanie się miejscem wielu szkoleń oraz paneli dyskusyjnych prowadzonych przez Prelegentów, którzy na co dzień zajmują się rozwojem dydaktyki medycznej na polskich uczelniach. Wydarzenie uświetnią zaproszeni Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia, którzy przedstawią globalny punkt widzenia w tej dyscyplinie.

Stawiamy sobie za cel stworzenie przestrzeni do dialogu, w którym usłyszany zostanie głos głównych beneficjentów systemu edukacji, czyli studentów. Chcemy zwrócić uwagę na potrzebę walki z dyskryminacją oraz podjąć skuteczne działania antymobbingowe. Nasze wydarzenie umożliwi również przedstawienie karty potrzeb studentów w zakresie kształcenia medycznego wypracowanej przez Komisję Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy na Forum Innowacji Edukacji Medycznej! Zarejestruj się już teraz!

"Wspólnie zmieniajmy studia!" - badanie opinii studentów dot. jakości kształcenia na kierunkach farmacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna i ratownictwo medyczne

Weryfikowalo kwestie zwiazne z rzeczywista realizacja zajec i nabywaniem efektow uczenia się, przygotowujacych do pracy w zawodzie oraz dawalo studentom mozliwosc anonimowego wypowiedzenia się na temat jakosci ksztalcenia. Kwestionariusz z pytaniami został przygotowany przez zespół w składzie: Agata Andrzejczyk, Aleksandra Ziółkowska, Mariusz Wąsicki oraz Jakub Stefaniak.To
pierwsze tego typu badanie w skali ogolnopolskiej, które zbieralo odpowiedzi z roznych uczelni medycznych w celu wypracowania ogolnych rozwiazan. Zostało one rozpowrzechnione w całej Polsce dzięki wsparciu samorządów studenckich uczelni członkowskich i stowarzyszonych w Komisji. Istotny jest fakt, ze wyniki badania zostaly przekazane do reprezentantow studentow w zespolach, które pracuja nad
nowymi standardami ksztalcenia. Umozliwi to wprowadzenie realnych zmian w calej Polsce.

Kampania przeciwko likwidacji stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej chcąc zadbać o kształcenie kadr medycznych, a co za tym idzie jakość w systemie ochrony zdrowia, podjęła działania sprzeciwiające się pomysłowi likwidacji stażu podyplomowego lekarza i lekarza-dentysty. Niezwykle istotnym elementem ścieżki edukacyjnej jest staż podyplomowy. W jego trakcie rozwijamy swoje umiejętności praktyczne, uczymy się odpowiedzialności za zdrowie i życie Polek i Polaków, a także poznajemy funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia „od środka”. Pomysł odejścia od stażu byłby szkodliwy dla całej społeczności. Koniecznym jest, aby pracownicy systemu ochrony zdrowia leczyli i pomagali na jak najwyższym poziomie.

Komisja podjęła działania z zakresu wywiadu środowiskowego, analizy obowiązujących standardów kształcenia oraz zrealizowała badanie dotyczące jakości kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym. Wzięło w nim udział ponad 5300 studentów. Wnioski z badania były oczywiste – staż musi zostać, jak również kształcenie wymaga zdecydowanej poprawy. Na tej podstawie powstało stanowisko Komisji wskazujące na konieczność utrzymania stażu podyplomowego oraz na problemy w kształceniu lekarzy i lekarzy-dentystów. Zostało ono przedstawione zarówno w mediach społecznościowych, jak i na obradach Komisji, w których udział wzięli Wiceminister Zdrowia oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych.

Dzięki podjętym działaniom Komisja osiągnęła zamierzony cel. Efektem tego jest pozostawienie stażu podyplomowego oraz powołanie Zespołu przy Ministerstwie Zdrowia do opracowania zmian w standardach kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym, którego członkiem był Przewodniczący Jakub Stefaniak. Myśląc o przyszłości systemu ochrony zdrowia jako Komisja już teraz podejmujemy działania, które są
projakościowe dla całego społeczeństwa.